Oracle, MS SQL TDE Key Management

Trang chủ | Giải pháp | Oracle, MS SQL TDE Key Management

Oracle, MS SQL TDE Key Management

Giới thiệu

Thành phần rất quan trọng trong quá trình bảo mật dữ liệu sử dụng phương thức mã hóa là khóa mã hóa. Đối với giải pháp mã hóa dữ liệu của MS SQL TDE và Oracle TDE thì khóa mã hóa được quản lý và lưu trữ trên chính các máy chủ cơ sở dữ liệu. Với phương thức quản lý khóa này thì không đảm bảo tính bảo mật và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Giải pháp

Giải pháp quản lý khóa của Thales hổ trợ tích hợp với MS SQL TDE và Oracle TDE để chuyển việc quản lý khóa từ máy chủ Cơ sở Dữ liệu sang hệ thống quản lý khóa của Thales và do đó giúp cho việc quản lý khóa được thực hiện chặc chẽ và hơn thế nữa việc quản lý khóa cho các giải pháp được tập trung, tránh việc quản lý phân tán, sử dụng nhiều công nghệ khác nhau làm tăng sự phức tạp, chi phí và thời gian quản lý khóa.

Các lợi ích

Giải pháp quản lý khóa hợp nhất, đáp ứng cho nhiều hệ thống, ứng dụng khác nhau.

Thiết kế cho phép triển khai dự phòng, nâng cao tính sẵn sàng cho khóa mã hóa.

Cung cấp phương thức phân quyền chặc chẽ, riêng biệt giữa đội ngũ quản trị hệ thống và quản ký khóa bao gồm tạo khóa, lưu trữ khóa, giám sát thời hạn khóa, việc sử dụng khóa.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng là các Ngân hàng, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức chính phủ có triển khai Cơ sở dữ liệu MS SQL TDE và Oracle TDE cần triển khai mở rộng phương thức quản lý khóa đáp ứng các yêu cầu bảo mật dữ liệu và tuân thủ theo các qui định như PCI DSS.

Sản phẩm / giải pháp liên quan

Tài liệu / link tham khảo